กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โทร.0-4251-1410 ต่อ 124